SIGN UP

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ระบบ Oceanos E-DO

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ใช้บังคับ บจ. พีเอ็มที แอดวานซ์ เทคโนโลยี (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) กับผู้ขอใช้บริการที่ได้ระบุไว้ตามข้อตกลงนี้ (ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้ขอใช้บริการ”) โดยผู้ขอใช้บริการตกลงและยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ผู้ขอใช้บริการ ตกลงและเข้าใจดีว่า ต้องใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) เพื่อเข้าถึงกุญแจส่วนตัว (Private Key) ของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้ บริการตกลงและยินยอมให้บันทึกลงบนข้อมูลที่มีความผูกพันตามกฎหมายเสมือนเป็นการลงลายมือชื่อของผู้ขอใช้บริการในเอกสารนิติกรรม หรือสัญญา และยินยอมผูก พันตามเนื้อหาหรือข้อมูลนั้นทุกประการ ทั้งนี้โดยรวมถึงกรณีที่มีการสร้าง หรือนำเอกสารใบสั่งปล่อยสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-DO) ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของผู้ขอใช้ บริการ และ/หรือ ใช้โดยผิดเงื่อนไขการใช้ใบสั่งปล่อยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (E-DO) และการใช้นั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ผู้ขอใช้บริการ จะเป็นผู้ รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการด้วยตนเอง

2. ผู้ขอใช้บริการ จะต้องกรอกหรือระบุข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน และยินยอมให้ผู้ให้บริการตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูล ตามที่ได้ระบุไว้ในการยื่นแบบฟอร์มคำขอใช้บริการใบสั่งปล่อยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (E-DO) หากผู้ให้บริการตรวจพบว่าข้อมูลของผู้ขอใช้บริการไม่เป็นความจริง ผู้ให้บริการ สามารถระงับหรือยกเลิกสิทธิการใช้งานของผู้ขอใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกรอกข้อ มูลอันเป็นเท็จดังกล่าว

3. ผู้ขอใช้บริการ ต้องไม่นำใบสั่งปล่อยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (E-DO) ไปใช้ในทางที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้อง ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และเงื่อนไขต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ ที่เกี่ยวข้อง กับการให้บริการนี้ ซึ่งใช้ในบังคับอยู่แล้วในขณะนี้ หรือทั้งที่จะได้ออกมาใช้บังคับต่อไปในภายหน้า

4. ผู้ขอใช้บริการ ตกลงและยอมรับปฏิบัติตามแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติการให้บริการใบสั่งปล่อยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Delivery Order) ที่ระบุไว้ใน เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

5. ผู้ขอใช้บริการ มีหน้าที่เก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ไว้เป็นความลับ หากมีผู้อื่นนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ไปใช้และก่อให้เกิดความเสียหาย ผู้ขอใช้บริการยินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว

6. เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงการให้บริการ ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขการใช้ใบสั่งปล่อยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (E-DO) นี้ได้ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

7. หากผู้ขอใช้บริการปฏิบัติผิดข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้แม้ข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ขอใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น และผู้ให้บริการมีสิทธิ์ระงับ การให้บริการ และ/หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ได้ทันที ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใด ๆ อันเนื่องมาจากการระงับการให้บริการ และ/หรือ ยกเลิกข้อตกลง และเงื่อนไขนี้ไม่เป็นการละเมิดต่อผู้ขอใช้บริการแต่ประการใดAn error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙